symposium 22/11/18

Professioneel statuut
Het beroep van leraar is sinds 1 augustus 2017 door de Wet beroep leraar wettelijk beschermd. Deze wet beoogt de positie van de leraar in de school en de kwaliteit van het lerarenberoep te versterken. De wet is van toepassing op het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. 
Een belangrijk onderdeel van de wet is het professioneel statuut dat door de leraren en het schoolbestuur samen moet worden opgesteld. In het professioneel statuut worden afspraken gemaakt over het respecteren van de professionele ruimte van de leraar. Vanaf 1 augustus 2018 dienen schoolbesturen aan te tonen dat er een professioneel statuut is opgesteld met afspraken over de vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogische zeggenschap van de leraren. Dit zal ook gecontroleerd worden door de Inspectie. 
Deze professionele ruimte moet wel passen binnen het onderwijskundig beleid van de school. Hoe daarmee om te gaan? Hoeveel of hoe weinig zeggenschap is er voor de leraar? Wat is de toegevoegde waarde van het professioneel statuut? En wat als leraren en school er samen niet uitkomen?
 
Ruim baan voor leraren
Hoe kunnen aanpassingen in de opleidings- en arbeidsstructuur van leraren bijdragen aan voldoende en goede leraren? In antwoord op deze vraag van de Tweede Kamer kwam de Onderwijsraad op 7 november 2018 met het advies Ruim baan voor leraren. Een nieuw perspectief op het leraarschap.
De raad pleit voor een nieuwe kijk op het leraarschap, die leidt tot een ingrijpende herziening van de opleidings- en arbeidsstructuur. De raad stelt een model voor waarin leraren zich, bovenop een brede basisbevoegdheid, kunnen bekwamen in bepaalde vakken en specialisaties voor diverse onderwijssectoren. Dat zou tijdens de lerarenopleiding én later tijdens de loopbaan kunnen gebeuren. Meer mogelijkheden tot mobiliteit zorgen volgens de raad voor een aantrekkelijker beroep en bieden daarnaast meer mogelijkheden om lerarentekorten beter aan te pakken.
 
Kennissessie
Op donderdag 22 november 2018 organiseren wij een kennissessie om samen met u en enkele inspirerende sprekers van gedachten te wisselen over het professioneel statuut. De sprekers laten hun licht schijnen op het professioneel statuut, bekeken vanuit de bestuurder/schoolleider, de leraar en de onderwijsjurist.
 
 
Locatie
Onderwijshotel De Rooi Pannen
Kaakstraat 1

5623 AD Eindhoven

Programma
13.30 uur Inloop 
13.50 uur Welkomstwoord 
Nicole Niessen 
14.00 uur 1
e spreker Dave Ensberg 
14:25 uur 2
e spreker Jan Verweij 
14.50 uur 3e spreker Rob van den Nouweland

15:15 uur Pauze 

15:30 uur Gedachtenwisseling met Paul Zoontjens

16:10 uur Afsluiting door Nicole Niessen 

16:15 uur Einde met netwerkborrel tot 17:00 uur