Samenstelling platform #onderwijs2032

brief aan de Tweede Kamer d.d. 02/02/2015

Op 15 januari 2015 heb ik een Algemeen Overleg (AO) met uw Kamer gevoerd
over toekomstgericht funderend onderwijs. Onderwerp van gesprek was de vraag
welke kennis en vaardigheden kinderen nu moeten leren, zodat zij straks zo goed
mogelijk op de toekomst zijn voorbereid. Net als elders in Nederland roept deze
vraag ook in uw Kamer veel reacties op. Deze zijn overwegend positief van aard:
het nut en de noodzaak van een herijking van het curriculum wordt breed
gevoeld.
In mijn brief van 12 januari jongstleden heb ik uw Kamer geïnformeerd over de
wijze waarop geïnteresseerden kunnen bijdragen aan de lopende discussie
#Onderwijs2032, wat er met deze inbreng gedaan wordt en hoe het
vervolgtraject er uit ziet.1 Hierin heb ik onder andere aangekondigd dat
binnenkort het platform #Onderwijs2032 gepresenteerd wordt met als taak de
lopende discussie te verdiepen, te verbreden en richting te geven. Daarnaast
vraag ik het platform een advies te schrijven over de vraag welke kennis en
vaardigheden leerlingen nodig hebben om volwaardig in onze (toekomstige)
samenleving te participeren. Zoals ik tijdens het AO heb toegezegd te zullen
doen, informeer ik u met deze brief welke experts vanuit het onderwijs en
daarbuiten zitting gaan nemen in het platform.

Samenstelling van het platform #Onderwijs2032
Centrale vraag is dus welke kennis en vaardigheden leerlingen nodig hebben om
volwaardig in onze (toekomstige) samenleving te participeren. Deze ingewikkelde
vraag kent geen eenvoudig antwoord, zo blijkt ook uit de eerste analyse van de
reacties op #Onderwijs2032.
Ik hecht sterk aan het realiseren van breed draagvlak voor een toekomstgericht
curriculum. Om dit te bereiken is het niet alleen belangrijk om recht te doen aan
de verschillen in opvattingen, maar vooral ook gezamenlijk te zoeken naar de
overeenkomsten daarin. Dit vraagt om een gevarieerd samengesteld platform met
leden van zowel binnen als buiten het onderwijs.

Met trots kan ik u meedelen dat we er in geslaagd zijn om een breed
samengestelde groep te formeren, waarmee recht wordt gedaan aan het brede
maatschappelijke belang van toekomstgericht onderwijs. Graag informeer ik u
hierbij over de samenstelling van de groep die – onder leiding van Paul Schnabel
– deze opdracht gaat vervullen:

paul-snabel-220x242

 

 

 

 

Paul Schnabel

Renée van Eijk – lerares en vervangend directeur Combinatie 70, voorzitter Leraren met Lef

Jan Verweij – leraar Filosofie op het St- Odulphuslyceum en de Tilbug University te Tilburg

Martine Visser – rector Christelijke Scholengemeenschap Calvijn in Rotterdam en Barendrecht

Theo Douma – voorzitter College van Bestuur van O2G2 in Groningen

Ab van der Touw – CEO Siemens Nederland

Geert ten Dam – hoogleraar onderwijskunde, Universiteit van Amsterdam

Farid Tabarki – trendwatcher, directeur van Studio Zeitgeist

Met veel enthousiasme kijk ik uit naar het vervolg van de discussie over
#Onderwijs2032. Ik heb er alle vertrouwen in dat het platform er in slaagt om op
basis van deze discussie te komen tot een breed gedragen advies over een
toekomstgericht curriculum. Over zowel dit advies als de daaropvolgende
kabinetsreactie, ga ik in het najaar van 2015 graag met uw Kamer in gesprek.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
Sander Dekker