Onderwijskundig Utopia

Paul Schnabel gaat Platform #Onderwijs2032 leiden

Nieuwsbericht | 12-01-2015

paul-snabel-220x242

Paul Schnabel is benoemd tot voorzitter van het Platform #Onderwijs2032. Dit platform bestaat uit experts van binnen en het buiten het onderwijs. Zij gaan in opdracht van het kabinet een advies schrijven dat antwoord geeft op de vraag welke kennis en vaardigheden leerlingen nodig hebben om optimaal in onze toekomstige samenleving te participeren.

Staatssecretaris Sander Dekker (OCW) maakt dit vandaag bekend in een brief aan de Tweede Kamer. ‘Paul Schnabel kijkt al zijn hele carrière naar veranderingen in de maatschappij. Met zijn kennis en ervaring is hij bij uitstek geschikt om deze uitdagende opdracht tot een goed einde te brengen’, aldus Dekker. De overige leden worden bij de presentatie van het platform bekendgemaakt.

Prof. dr. Paul Schnabel was van 1998 tot 2013 directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Momenteel is hij onder meer als universiteitshoogleraar verbonden aan de Universiteit Utrecht.
Medio november gaf Dekker het startschot voor een discussie over de onderwijsinhoud in het primair en voortgezet onderwijs. Veel belangstellenden – van ouders tot leraren, van studenten tot wetenschappers – zijn inmiddels het gesprek over dit onderwerp aangegaan. Met de inrichting van het Platform #Onderwijs2032 gaat dit traject de volgende fase in. Ook het platform gaat op een eigentijdse manier de dialoog aan met de samenleving. Op basis van de uitkomsten hiervan levert het platform uiterlijk in het najaar een advies op.

Met mijn brief ‘Toekomstgericht funderend onderwijs’ van 17 november 2014 heb
ik onder de noemer #Onderwijs2032 het startschot gegeven voor een discussie
over het curriculum in het primair en voortgezet onderwijs.
Onderwerp van gesprek is de vraag welke kennis en vaardigheden kinderen nu moeten leren, zodat zij straks zo goed mogelijk op de toekomst zijn voorbereid. Het uiteindelijke

doel van #Onderwijs2032 is om te komen tot:

1. Een herijking van de kerndoelen en eindtermen, waarbij de brede opdracht
van het onderwijs en samenhang tussen vakgebieden en doorlopende
leerlijnen in het vervolgonderwijs optimaal zijn geborgd.

2. Meer houvast voor leraren en scholen om deze gemeenschappelijke ambitie te
vertalen naar goed onderwijs in de klas.

3. De introductie van een systematiek van periodieke herijking van het
curriculum op basis van een integrale afweging, zodat het curriculum bij de
tijd blijft, de samenhang blijft gewaarborgd en een overladen curriculum
wordt voorkomen.

In deze brief informeer ik u over de wijze waarop geïnteresseerden kunnen
bijdragen aan de lopende discussie, wat er met deze inbreng gedaan wordt en
hoe het vervolgtraject er uit ziet. Hiermee kom ik tegemoet aan het verzoek van
uw Kamer van 4 december 2014 (kenmerk 2014D45105).

De discussie over toekomstgericht onderwijs leeft.
Vele belangstellenden – van ouders tot leraren, van studenten tot
wetenschappers – zijn inmiddels het gesprek over het onderwijs van de toekomst
aangegaan. Ik ben erg verheugd dat dit onderwerp zoveel berichten,
opiniestukken en tweets met goede suggesties oplevert, inmiddels al meer dan
15.000 in totaal. Op 17 november was #Onderwijs2032 zelfs trending topic op
Twitter.
etc. etc.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 31 293, nr. 226.
De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

Datum 12 januari 2015

Betreft Aanpak #Onderwijs2032: toekomstgericht funderend onderwijs

Primair Onderwijs

IPC 2400

Rijnstraat 50
Den Haag
Postbus 16375
2500 BJ Den Haag