Inspiratie dag UvT

PROGRAMMA INSPIRATIEDAG  21 NOVEMBER

Locatie: Universiteit van Tilburg
Gebouw W en P

9.30u Inloop met koffie en thee.

10.00 uur Eugène Bernard, Voorzitter Raad van Bestuur OMO
Wat hem drijft is dingen mogelijk maken voor de samenleving. “Dat is de rode draad in mijn leven. Ik werk graag in organisaties  die zich met kennis bezighouden. Het is het type mensen dat daar werkt; nieuwsgierig, vaak onconventioneel, eigenzinnig, ook eigenwijs. Creatief. Dat is het soort biotoop waar ik me echt plezierig bij voel.”

10.15 uur Introductie programma
Rob van Otterdijk en Jan Verweij

10.45 uur Workshopronde 13
1. Socratisch gesprek:
Een socratisch gesprek onderscheidt zich van een debat of een discussie in het niet willen overtuigen van de ander van het eigen gelijk: we koppelen als het ware onze ervaringen en denkkracht om samen tot een begripsvorming te komen. Socratische gesprekken duren soms dagenlang, in deze workshop gaan we wat regels bekijken en een proberen we een begin te maken aan wat leerlingen vaak bijzonder op prijs stellen: een gesprek zonder gelijk, puttend uit eigen ervaring en voorbeeld.
Workshopleider: dr. Jan Verweij, neerlandicus en filosoof, landelijk docent vo 2012.

2.Kritisch denken:
Kritisch denken is onafhankelijk denken: niet voetstoots aannemen wat je voorgeschoteld krijgt. Niet van ouders, niet van media of reclame, niet van opiniemakers, leidinggevenden of politici, hoogleraren of therapeuten.
Kritisch denken is het kunnen beoordelen of dat wat iemand beweert, juist is, door de achterliggende redenering te analyseren. Het is geen talent, maar een vaardigheid die u kunt ontwikkelen. In deze workshop gaan we verkennen in hoeverre kritisch denken binnen het eigen vak gestalte kan krijgen door de principes toe te passen
Workshopleider: Rob van Otterdijk Vakdidacticus maatschappijleer / maatschappijweten-schappen aan Tilburg University

3.Reflecteren:
Reflectie wordt veelal beschouwd als de kern van begeleiding. Ook bij coaching speelt reflectie een belangrijke rol. De laatste tijd staat reflectie echter steeds meer ter discussie. In het onderwijs is reflecteren de afgelopen tien jaar massaal ingevoerd, maar de resultaten vallen tegen en leerlingen en studenten hebben er veel weerstand tegen. Er zijn verschillende bestsellers gepubliceerd waarin de rol van bewust nadenken en de vrije wil wordt ontkend; mogelijk heeft reflecteren zelfs nadelen en risico’s? In deze workshop worden methoden en middelen van reflecteren aangereikt die positief denken stimuleren.
Anke Fabels is van oorsprong Neerlandica en leerlingbegeleider. Zij werkt als begeleidingskundige voor 2College in Tilburg en het Stedelijk College in Eindhoven. Zij heeft ervaring in het geven van supervisie, coaching, teamcoaching, mediation en intervisie aan rectoren, directieteams, teamleiders, hoofden en medewerkers, met name in het onderwijs. Ook is ze beleidsadviseur op het gebied van Integraal Personeels Beleid (IPB), Professionaliseringsbeleid en Academische Opleidingsschool (AOS).

4.Feedback
Feedback is een mogelijkheid om zicht te krijgen op het eigen functioneren. Aan feed back zitten uiteraard twee kanten; hoe geef je en hoe ontvang je feed back? Na deze start – die al moeilijk is – komen de echte moeilijkheden pas: wat doe je met de kritiek en hoe zorg je ervoor kritiek zó te geven en zó te ontvangen dat verandering mogelijk is?
Workshopleider: Petra Lambrichs. Als docent bij Fontys Talencentrum ontwikkelt en verzorgt zij onderwijsaanbod in taalvaardigheid, (cross-culturele) communicatie en onderzoek. Izij geeft lessen in de Minor Taal en Cultuur Nederlands en begeleidt nieuwe docenten van Fontys Hogeschool Marketing en Management in didactiek, interactie en klassenmanagement. Als docent bij Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg voert zij modules uit op het gebied van oplossingsgericht coachen, schoolvideointeractiebegeleiding en professioneel eigen leiderschap en begeleiden.

5.Expressie
In de professionele praktijk is het van groot belang, dat docenten zich bewust zijn van allerlei dramatische aspecten van hun gedrag en dat van de leerling. De verbale en non-verbale vorm, die zij hanteren voor hen inhoud, gevoelens en gedachten kunnen heel bepalend zijn voor het effect van hun handelen en de relatie met de groep en de individuele leerling. Die pedagogische relatie is weer heel bepalend voor het inhoudelijk en didactisch functioneren.
In een workshop gaan we ervaren hoe belangrijk expressie kan zijn en wordt de gevoeligheid voor die aspecten aangeboord. In de beroepspraktijk moeten docenten vaak inspelen op onverwachte en moeilijke situaties. Als je dat kan vanuit bewustzijn, zelfvertrouwen en gevoel voor verhoudingen kan toegenomen verbeeldingskracht helpen creatief om te gaan met die situaties.
Worshopleider: Eric Verouden is docent drama en studentbegeleider bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg en is daarnaast actief als theaterman

11.45 uur Koffie en thee

12.00 uur Roos Bugter over ‘’de goede leraar’’

12.15 uur The Dutch Juggler jongleren met Jeroen van der Lee

13.00 uur Lunch

13.45 uur Jasper Rijpma, leraar van het jaar, over ‘’de goede leraar’’

14.15 uur Workshopronde 2
Socratisch gesprek:   Jan Verweij
Kritisch denken:         Rob van Otterdijk
Reflecteren:               Anke Fabels en Ine Ultée
Feedback:                  Petra Lambrichs
Expressie:                  Eric Verouden

15.15 uur Thee en koffie

15.30 uur De expert over de goede leraar. Marieke Pillen
Marieke Pillen is docent-onderzoeker aan Hogeschool Windesheim en is gepromoveerd op het proefschrift: “Professional identity tensions of beginning teachers”

16.15 uur Einde / borrel

 

———————-