DESIDERATA, bij het huwelijk van Caroline

Max Ehrmann 

Desiderata

Go placidly amid the noise and haste,
and remember what peace there may be in silence.
As far as possible without surrender
be on good terms with all persons.
Speak your truth quietly and clearly;
and listen to others,
even the dull and the ignorant;
they too have their story.
Avoid loud and aggressive persons,
they are vexations to the spirit.
If you compare yourself with others,
you may become vain and bitter;
for always there will be greater
and lesser persons than yourself.
Enjoy your achievements as well as your plans.

Keep interested in your own career, however humble;
it is a real possession in the changing fortunes of time.
Exercise caution in your business affairs;
for the world is full of trickery.
But let this not blind you to what virtue there is;
many persons strive for high ideals;
and everywhere life is full of heroism.

Be yourself.
Especially, do not feign affection.
Neither be cynical about love;
for in the face of all aridity and disenchantment
it is as perennial as the grass.

Take kindly the counsel of the years,
gracefully surrendering the things of youth.
Nurture strength of spirit to shield you in sudden misfortune.
But do not distress yourself with dark imaginings.
Many fears are born of fatigue and loneliness.
Beyond a wholesome discipline,
be gentle with yourself.

You are a child of the universe,
no less than the trees and the stars;
you have a right to be here.
And whether or not it is clear to you,
no doubt the universe is unfolding as it should.

Therefore be at peace with God,
whatever you conceive Him to be,
and whatever your labors and aspirations,
in the noisy confusion of life keep peace with your soul.

With all its sham, drudgery, and broken dreams,
it is still a beautiful world.
Be cheerful.
Strive to be happy.

Max Ehrmann, Desiderata,

——————————

DESIDERATA

Kies kalm je weg temidden van het rumoer en de haast, en herinner je hoeveel vrede er in de stilte kan zijn. Sta, zoveel mogelijk met behoud van je eigen karakter, met iedereen op goede voet. Spreek rustig en duidelijk de waarheid en luister naar anderen; ook naar hen die onwetend zijn, ook zij hebben hun verhaal. Mijd luidruchtige en agressieve mensen; zij zijn een kwelling voor de geest.

Indien je je met anderen vergelijkt, kun je ijdel worden, of verbitterd, want er zullen mensen zijn die minder of groter zijn dan jij. Geniet zowel van wat er bereikt is als van je plannen. Houd belangstelling voor je eigen werk, hoe eenvoudig ook, want onder de wisselvalligheden van de tijd, is dat een werkelijk bezit. Wees voorzichtig in zaken want de wereld is vol arglist. Maar laat je dit niet blind maken voor de deugd die er is; veel mensen streven naar hoge idealen en het leven is vol heldenmoed.

Wees jezelf. Veins vooral geen genegenheid, maar wees ook niet cynisch over de liefde, want bij alle dorheid en ontgoocheling is zij eeuwig als het gras. Aanvaard blijmoedig de wijsheid der jaren en doe met gratie afstand van de dingen van de jeugd. Kweek de geestkracht aan die je bij plotselinge tegenslag kan beschermen, maar maak jezelf niet bang met spookbeelden. Veel angsten komen voort uit vermoeidheid en eenzaamheid.

Houd je aan een gezonde discipline. Je bent een kind van de schepping, je hebt het recht er te zijn. En of je het begrijpt of niet, de schepping ontvouwt zich ongetwijfeld naar haar wet. Leef daarom in  vrede met God, wat voor beeld je ook van Hem hebt. En wat ook je werk en streven moge zijn, bewaar in de luidruchtige maalstroom van het leven de vrede met je ziel. Ondanks haar veinzerij, gezwoeg en teleurstellingen is de wereld toch mooi.

Wees zorgzaam. Streef ernaar gelukkig te zijn.